Gizlilik Szle?mesi

?stanbul Outlet Park Avm Gizlilik ve Veri Gvenli?i Politikas? (Gizlilik ve Gvenlik Politikas?), hangi verileri neden ve nas?l toplad???m?z?, bu verilerle ne yapt???m?z? ve gvenli?ini nas?l sa?lad???m?z? anlaman?za yard?mc? olmay? amalamaktad?r. Bu bilgiler nemlidir. Bu nedenle, Gizlilik ve Gvenlik Politikam?z? zaman ay?r?p dikkatli bir ?ekilde okuman?z? neririz. Ayr?ca, ?stanbul Outlet Park Avm ye ait bir web sitesi.


M?teri Hizmetleri Merkezimiz: 0.212.873 9616

?stanbul Outlet Park Avm Ynetimi; ?stanbul Outlet Park Avm Bilgi Gvenli?i Politikas?n?n uygulanmas?n? kurumun hayati srelerinden biri olarak kabul eder. 

Hizmetlerimizi kullanman?z s?ras?nda, bilgilerinizi nas?l kulland???m?z?, gvenli?inizi nas?l sa?lad???m?z? ve gizlili?inizi nas?l koruyabilece?inizi a?k bir ?ekilde bilmeniz bizim iin nemlidir. 

Gizlilik ve Gvenlik Politikam?z ?u konular? a?klar:
Hangi bilgileri nas?l topluyoruz ve kullan?yoruz?
M?terilerimiz bilgilerine nas?l eri?ebilir ve gncelleyebilir? 
Toplad???m?z bilgileri nas?l koruyoruz?

Gizlilik ve Gvenlik Politikam?z hakk?nda sorular?n?z, endi?eleriniz veya ?ikyetlerinizi bize info@istanbuloutletpark.com.tr mail adresimiz zerinden bildirebilirsiniz. Bu konudaki btn talepleriniz ve sorular?n?z iin bize ula??n?z.

 Hangi Bilgileri Nas?l Topluyoruz?

?stanbul Outlet Park Avm olarak sizden ki?isel verilerinizi, siz m?terilerimize daha iyi hizmetler sunmak amac?yla toplar?z. Toplad???m?z ki?isel veriler ?stanbul Outlet Park Avm de yer alan ma?azalar?n en son rnler, avantajl? al??veri? f?rsatlar?, ki?iye zel avantajl? nerileri ve gelecekteki etkinlikleri hakk?nda sizi bilgilendirmemize olanak vermektedir. Ek olarak, sizlerden ald???m?z veriler, siz m?terilerimizle bilgi al??veri?i ierisinde olarak, sizlerden hizmet ve servislerimizle ilgili en do?ru ?ekilde geri bildirim almam?z? sa?lamaktad?r. 

Web sitemize gz atmak isterseniz herhangi bir ki?isel verinizi talep etmeyiz, ancak web sitelerimizin, uygulamalar?m?z?n ve/veya di?er hizmetlerimizin sundu?u zellikler ve hizmetlerden herhangi birine kat?lmak isterseniz, sizden e?itli ki?isel veya demografik bilgiler sa?laman?z? talep edebiliriz. Gizlilik ve Gvenlik Politikam?zda, sizi ki?isel olarak tan?mlayan ve/veya ileti?im kurmak zere kullan?lan bilgiler ki?isel veriler olarak tan?mlanmaktad?r. Bunlara rne?in ad?n?z, posta adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaran?z veya ki?isel verilerinize ba?l? olan ilgi alanlar?n?z ve tercihleriniz dhil olabilir. 

Ki?isel verileriniz sadece r?zan?zla toplan?r (rne?in web sitelerimiz ve/veya uygulamalar?m?z zerinde bulunan evrimii formlar? kullanarak) ve bilgi toplama sreci genellikle ?u ?ekilde gerekle?ir: 

Web sitesi veya uygulamalara kay?t/ye oldu?unuzda 
"Bize Ula??n" formu zerinden geri bildirim gnderdi?inizde
?? ile ilgili olarak bilgi girdi?inizde (r. zgemi? gnderimi, medya talepleri vb.)
Ki?isel verilerin girilmesini gerektiren her trl talebiniz oldu?unda
AVM ii kamera kay?t sistemi taraf?ndan grntlendi?inizde

Yukar?da yer alan zellikler ile ilgili olarak toplanan bilgi trleri ve miktar? etkinli?e ba?l? olarak farkl?l?k gsterecektir. ?stanbul Outlet Park Avm hizmet ve web sitesi yelikleri s?ras?nda toplad???m?z veriler taraf?m?zca saklanmaktad?r. Bu bilgiler a?a??dakileri (bunlar ile s?n?rl? olmamak zere) ierebilir:
Ad, soyad?
Posta adresi
E-posta adresi
Telefon numaras?
Al??veri? bilgileri

Baz? etkinlikler veya yelikler iin bir kullan?c? ad? ve/veya bir ?ifre olu?turman?z istenebilir. Ayr?ca, ek demografik bilgi sa?laman?z gerekebilmektedir. Bu bilgilere a?a??dakiler dhil olabilmektedir: 
Ya??n?z veya do?um tarihiniz 
Cinsiyetiniz
Kullan?m s?kl???n?z
Sizinle ilgili di?er bilgiler

?stanbul Outlet Park Avm bnyesinde haz?rlanan mobil uygulamalar baz? bilgileri otomatik olarak kullan?c?lardan toplayabilir. Bu bilgiler; 
Cep telefonu marka-modelini, 
Telefonunuzun ?nternet Protokol adresini (?P), 
Telefonunuzun i?letim sistemini, 
Konum bilgilerini
iermektedir (telefonunuzda konum bilgisi kullan?m?na verdi?iniz izin erevesinde). 

Bu veri ak???n? istedi?iniz zaman uygulamay? telefonunuzdan kald?rarak durdurabilirsiniz (telefonunuz arac?l???yla toplanan verileri, telefonunuzdaki uygulama ayarlar? ve izinleri blmnden ayarlayabilirsiniz). 

?stanbul Outlet Park Avmnin sosyal medya program? Facebook, Twitter ve Instagram gibi platformlar? kapsamaktad?r. Sosyal medya ieri?i ve kullan?lan zellikleri, ilgili platformun kendi gizlilik politikas?na tabidir. Sosyal medya gizlilik politikas? hakk?nda bilgi edinmek iin ltfen ad? geen firmalar?n (Facebook, Twitter, Instagram vb.) gizlilik politikalar?n? okuyun.

 erezler (Cookieler) ve Di?er Teknolojiler

Gizlilik ve Gvenlik Politikam?zda anlat?lan amalar do?rultusunda i?lenecek verileri toplarken erezler kullanabilmekteyiz. erezler, bir internet sitesini ziyaret etti?inizde bilgisayar?n?za veya mobil cihaz?n?za kay?t edilen kk metin dosyalar?d?r ve ziyaretinizle ilgili e?itli bilgileri tutmaktad?r. 

Gnmzde birok internet taray?c?s? web sitelerinin ziyareti s?ras?nda erez engelleme moduna sahiptir. Siz de internet taray?c?n?zda erez engelleme modunu aktif ettiyseniz, web sitemizde sizler iin geli?tirdi?imiz baz? zelliklerden faydalanamazs?n?z. 

o?u web sitesinde oldu?u gibi, ?nternet Protokol (IP) adresleri, taray?c? tipi ve lisan?, internet servis sa?lay?c?s? (ISP), referans ve ?k?? sayfalar?, i?letim sistemi, tarih/zaman damgas? ve t?klama verileri gibi baz? bilgiler otomatik olarak toplanmakta ve kaydedilmektedir. 

Web sitemizde kulland???m?z di?er teknoloji web beacond?r. Web beaconlar (pixel tag), web sitemizin ka defa grntlendi?i gibi bilgileri toplarlar. 

?stanbul Outlet Park Avm web siteleri, online servisleri, interaktif uygulamalar?, e-posta mesajlar? ve reklamlar?, erezler ve web beaconlar? gibi di?er teknolojileri kullanabilmektedir. erezler ve di?er teknolojilerle toplanan bilgiler ki?isel olmayan bilgiler olarak kabul edilmektedir ve sadece sizlere sundu?umuz hizmeti geli?tirmek iin kullan?lmaktad?r. Bize ba?l? web sitelerini ziyaret etmeniz, i?bu politika kapsam?nda erez ve web beacon kullan?m?na onay verdi?iniz anlam?na gelmektedir. 

Baz? e-posta mesajlar?m?zda, ?stanbul Outlet Park Avm web sitesi zerindeki ieri?e ba?lanan link t?klama URL'leri kullan?lmaktad?r. M?teriler bu URL'lerden birine t?klad?klar?nda, web sitemizdeki hedef sayfaya ula?madan nce ayr? bir web sunucusundan geerler. Bu link t?klama verileri, belli konulara olan ilgiyi belirlemek ve m?teri ileti?imimizin etkinli?ini lmek amac?yla izlenmektedir. Bu ?ekilde izlenmek istemiyorsan?z, e-posta mesajlar?nda gelen metin veya grafik linklerine t?klamamal?s?n?z. 

Ma?aza ?i Kamera Kay?t Sistemi

Siz m?terilerimizin gvenli?i ve operasyonel amalarla (r. ma?aza ii trafik durumu vb.) ma?azalar?m?zda kamera kay?t sistemi kullan?lmaktad?r. Yasal i?lem gerektiren durumlarda ilgili kay?tlar, gerekli resmi mercilerle payla??labilir.

 Toplad???m?z Bilgileri Nas?l Kullan?yoruz?

Sizlerden toplanan tm bilgiler bize bilgilerinizi sundu?unuz ama do?rultusunda, bilgilerin toplanmas? s?ras?nda ya da bu Gizlilik ve Gvenlik Politikam?zda a?klanan amalar do?rultusunda kullan?l?r. Web sitelerimize ve/veya uygulamalar?m?za kay?t yapt?r?rken, bilgi sa?larken veya bilgilerinizi gncellerken talep etti?iniz etkinlik veya hizmet d???nda farkl? bir etkinlik veya hizmet iin bilgilerinizin kullan?lmas? seene?i sunulabilir. 

Ayr?ca ki?isel ve/veya demografik bilgilerinizi analiz al??malar?m?z iin kullanabiliriz. Bu ?ekilde size sa?lad???m?z rnleri ve hizmetleri srekli olarak iyile?tirebilir, ki?iselle?tirebilir, zelle?tirebilir ve ihtiyalar?n?z? daha iyi kar??layabiliriz. Bunlara, d?? kaynaklardan veya nc taraflardan elde etti?imiz verilerle, web sitelerimiz ve/veya uygulamalar?m?z zerinden toplanan ki?isel verilerinizi zaman zaman birle?tirmek, gncellemek veya farkl? ?ekillerde geni?letmek dhildir. Ki?isel verilerinizi satmaz, kiralamaz ve/veya takas etmeyiz. 

Ki?isel verilerinizi;
Web sitemizi ve uygulamalar?m?z? daha kolay kullan?l?r hale getirmek,
rn ve hizmetlerimizi tan?tmak,
Online ve mobil sipari?lerinizi adresinize gndermek,
yelerimizi tan?mak ve ileti?imimizi geli?tirmek,
Genel ve zel kampanyalar/avantajlar sunmak,
Pazarlama ve reklam faaliyetlerinde bulunmak,
Servislerimizi ve hizmetlerimizi m?terilerimize zel ve ki?isel hale getirmek,
Veri analizi, ara?t?rma, anketler ve di?er m?teri memnuniyeti uygulamalar?/bilgilendirmeleri yapabilmek amac? ile yrrlkteki kanunlara uygun ?ekilde kullan?r ve saklar?z.

M?terilerimizin beklentilerinin zerine ?kabilmek, daha iyi ileti?im kurup bizden beklenen memnuniyetlerini sa?lamak ve hizmet verdi?imiz ki?ilere daha yak?n olabilmek iin bilgilerinize ihtiya duyar?z. Ki?isel verileriniz yukar?da belirtilen amalar d???nda kullan?lmamaktad?r. 


Al??veri? bilgisi, ad, soyad, cep telefon numaralar?, do?um tarihi, ya?ad??? ?ehir, cinsiyet, gibi ki?isel verilerinin ve elektronik programlar nedeniyle ula??labilen konum bilgisinin, ki?isel olmayan bilgilerinin, mal ve hizmetlerini tan?tmak, imaj?n? art?rmak, rn, hizmet ve ileti?imini geli?tirmek, yelerini tan?mak, denetim, veri analizi, ara?t?rma, e?ilimleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullan?lmak zere toplanmas?na, veri kay?t sisteminde muhafaza edilmesine, say?lan amalarla Program ortaklar?, GSM Operatrleri / Sosyal Payla??m Siteleri / Kargo ?irketleri gibi ifa yard?mc?lar? ile payla??lmas?na ve i?lenmesine izin verir. ye aksini belirtmedike, yeli?i sonland???nda da, bu madde kapsam?nda say?lan benzeri amalar do?rultusunda, mevcut verilerinin muhafaza edilmesini, payla??lmas?n?, i?lenmesini kabul eder. 

?stanbul Outlet Park Avm, kmle (toplu) m?teri istatistiklerini, birey detay?nda ki?isel verilerini iermeyecek ?ekilde i? ortaklar? (yat?r?mc?lar? dhil), bas?n gibi nc taraflar ile payla?abilir.

 Verilerinizi ??lerken Hangi ?lkeleri Gzetiyoruz?

Verilerinizi i?lerken:

Verilerin belirli kapsamda olmas?,
Yap?lan i?lemlerin me?ru amalar iin gerekle?tirilmesi, 
Yap?lan i?lemlerin hukuka ve drstlk kural?na uygunlu?u,
Verilerin topland??? veya i?lendi?i amala ba?lant?l?, s?n?rl? ve ll olmas?, 
Gncel verilerle yap?lmas?,
Verilerin i?lendikleri ama iin gerekli sre boyunca muhafaza edilmesi, 

ilkelerini gzetmekteyiz.

 Bilgilere Eri?im ve Gncelleme

Web sitelerimizden ve/veya uygulamalar?m?zdan hesab?n?za ula?arak, ileti?im bilgilerinizin, tercihlerinizin ve di?er ki?isel verilerinizin do?ru, eksiksiz ve gncel olmas?n? sa?layabilirsiniz. Sizden e-posta yoluyla ?ifre, kullan?c? ad?, kredi kart? bilgileri veya di?er ki?isel veriler asla talep edilmemektedir. Ki?isel verilerinizin al?nmas?na ve kt amalarla kullan?lmas?na ynelik bu ynteme Phishing ad? verilmektedir. Bizden gelmi? gibi grnen, ancak ki?isel verilerinizi talep eden bir mesaj ald???n?zda, yan?t vermemelisiniz.
Hizmetlerimizi her kulland???n?zda, ki?isel verilerinize eri?menizi sa?lamay? amalar?z. Bu bilgiler eksik veya yanl??sa, gncellemeniz veya silmeniz iin (i?letmeyle ilgili geerli bir ama veya hukuki amalar nedeniyle saklamam?z gerekmiyorsa) gerekli sreci i?letiriz. Ki?isel verilerinizi gncellerken, iste?inizi yerine getirebilmek iin nce sizden kimli?inizi do?rulaman?z? isteyebiliriz. Veri taban?m?zda kay?tl? bilgilerinizi sorgulamak veya ki?isel verilerinizi dzeltmek/gncellemek iin bu bilgileri payla?t???n?z hizmet kanal?m?z?n web sitesindeki ?ifreli yelik alan?ndan, bu linkten veya a?a??daki servisimizden faydalanabilirsiniz: 

M?teri Hizmetleri Merkezimiz: 0.212.873 9616

 Toplad???m?z Verilerinizle ?lgili Haklar?n?z Nelerdir?

Bu politika erevesinde toplad???m?z veriler ile ilgili olarak belli ba?l? haklar?n?z bulunmaktad?r. Taraf?m?zdan i?lenmekte olan verilerinizin; 

??lenip i?lenmedi?ini ?renebilir, 
??leniyorsa bunlara ili?kin bilgi edinebilir, 
??lenme amac?n? ve amac?na uygun olarak kullan?l?p kullan?lmad???n? ?renebilir, 
Varsa yurtiinde veya yurtd???nda payla??ld??? nc taraflar?n kimler oldu?unu ve hangi verilerinizin payla??ld???n? ?renebilir, 
Yanl?? veya eksik olmas? durumunda dzeltilmesini isteyebilir, 
??lenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmas? durumunda veya verilerin gncelli?ini kaybetmesi durumunda, i?lenmi? olunan verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir, 
Silinmesine veya dzeltilmesine ili?kin taleplerinizin, varsa verilerin aktar?ld??? nc taraflara bildirilmesini isteyebilir, 

ilgili talepleriniz iin bize info@istanbuloutletpark.com.tr mail adresimiz zerinden bize ula?abilirsiniz.

 Veri Gvenli?i Kriterlerimiz

?stanbul Outlet Park Avm,hassas ki?isel veriler ve web sitelerimiz ve/veya di?er uygulamalar?m?z zerinden toplanan ki?isel verilerinizin gizlili?ini ve gvenli?ini sa?lamak zere tm gerekli teknik ve organizasyonel nlemleri almaktad?r. Bu nlemler a?a??dakilerin de dhil oldu?u e?itli konular? ierir: 
Ki?isel verilerinizin halka a?k olmayan ve sadece yetkili ?stanbul Outlet Park Avm al??anlar? (al??anlar?m?zla yap?lan Gizlilik Szle?mesi kapsam?nda), arac?lar?m?z ve yklenicilerimiz taraf?ndan eri?ilebilen gvenli al??ma ortamlar?nda saklanmas?
Bu bilgilere eri?meden nce ki?isel verilerini saklad???m?z kullan?c?lar?m?z?n, web sitesi veya uygulama zerinden kimliklerinin do?rulanmas?

?stanbul Outlet Park Avm ki?isel verilerinizin, kaybolma, h?rs?zl?k ve suistimale, ayr?ca yetkisiz eri?im, payla??m, de?i?iklik ve imhaya kar?? korunmas? iin idari, teknik ve fiziksel tedbirler dhil olmak zere ilgili nlemleri almaktad?r.
?stanbul Outlet Park Avm E-Ticaret siteleri gibi online servisler ile ki?isel verilerin topland??? tm web sayfalar?nda Secure Sockets Layer (SSL) ?ifrelemesi kullan?lmaktad?r. Bu servislerden rn almak iin, Safari, Firefox, Chrome veya Internet Explorer gibi SSL-destekli bir taray?c? kullanman?z gerekmektedir. Bu sayede, ?nternet zerinden iletilen ki?isel verilerinizin gizlili?ini koruyabilirsiniz. 

?stanbul Outlet Park Avm, tamamen kendi inisiyatifinde olmak zere, m?terilerinin sipari?lerini tamamlamalar? iin 3D deme seene?ini zorunlu k?labilir.

 Gizlilik ve Gvenlik Politikas? Geerlili?i

Gizlilik ve Gvenlik Politikam?z ?stanbul Outlet Park Avm taraf?ndan sunulan (reklamc?l?k ve ara?t?rma hizmetleri v.b. dhil) tm hizmetler iin geerlidir.

 

 Gizlilik Sorular? ve Hat?rlatmalar

?nternet teknolojilerinin srekli de?i?mesi ve ?nternet tabanl? i? modellerinin sabit bir yap?s?n?n olmamas?ndan dolay?, bu politika de?i?ime a?kt?r. Gizlilik ve Gvenlik Politikas? dhilindeki her trl de?i?iklik web sitelerimiz ve/veya uygulamalar?m?z zerinden ziyaretilerimize duyurulacakt?r. Gizlilik ve Gvenlik Politikam?zda yap?lacak de?i?iklikleri takip etmek iin, web sitemizi periyodik olarak ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. 

?stanbul Outlet Park Avmun Gizlilik ve Gvenlik Politikas? veya bilgi i?lem konusunda sorular?n?z veya endi?eleriniz varsa, bizimle irtibat kurunuz. 

Spam e-Postalar

Spamming, onay?n?z olmadan reklam, pazarlama veya tan?t?m amac?yla iste?iniz d???nda e-posta gnderilmesidir. 

?stanbul Outlet Park Avm olarak spam e-posta gndermemekteyiz. Kar?? taraf?n onay?n? almadan reklam amal? e-posta gndermek, yasa d???d?r. Ki?isel verilerinizi (e-posta adresiniz de dhil olmak zere) do?rudan pazarlama veya reklam amac?yla izniniz olmaks?z?n kullanmay?z. Ayn? zamanda ki?isel verilerinizi spam e-postalar iin kullanacak hibir nc tarafla payla?may?z. 

Web sitelerimiz, servislerimiz ve uygulamalar?m?z size e-posta ile pazarlama bilgilerini alma f?rsat? sunar. ?stanbul Outlet Park Avm taraf?ndan gnderilen her e-posta size, istedi?iniz tarihte pazarlama e-postalar?n? almay? durdurma imkn? sunar. 

Herhangi bir nedenle bir ?stanbul Outlet Park Avm ?irketinden spam e-posta ald???n?za inan?yorsan?z, ltfen hemen bize ula??n. 

Yasal Nedenler ve Di?erleri

Ya?ad???n?z lke iindeki veya d???ndaki kanun, hukuki sre, davalar ve/veya kamu yetkililerinden gelen talep ile ?stanbul Outlet Park Avmnin ki?isel verilerinizi a?klamas? gerekebilir. Ulusal gvenlik, kanunlar?n uygulanmas? veya kamu iin neme sahip di?er konularda payla??m?n gerekli veya uygun oldu?una karar verildi?inde bilgileriniz ilgili resmi makamlara a?klanabilecektir. 

?stanbul Outlet Park Avm Ynetimi son de?i?tirilme tarihi: 19/02/2019