İsim
Vega Sigorta Arac?l?k Hizm.Ltd.?ti.
Telefon
0212 573 01 11 / 0212 574 02 22
E-Posta
info@vegasigorta.com
Web
www.vegasigorta.com
Kat
1. KAT
Dükkan No
43
Vega Sigorta Kimdir? 2001 y?l?ndan bu yana 18y?l? a?k?nd?r tecrbeli, dinamik kadrosuyla, srekli teknolojik alt yap?s?n? yenileyerek son 12senedir de profesyonel a?r? merkezinden m?terilerine ula?arak 120.000i a?k?n polieye imza atarak Vega Sigorta, ncelikli ilkesi drstlk, ?effafl?k ve yksek m?teri memnuniyeti oldu?u iin yenileme oran?nda %80e yak?n ba?ar? yakalam??t?r. VEGA Sigorta 2017y?l?nda gene Trkiye Sigorta birincisi olarak ba?ar?s?na devam ediyor.Tm Trkiye genelinde 81 ilimizde ifisinden memuruna, ?retmeninden emeklisine kadar her meslek grubundan insanlara sigorta bilincini a??layarak toplam 14.000.000m2yi gvence alt?na alm??t?r ve zelikle yang?n bran??ndauzmanla?m?? profesyonel teknik personel ekibiyle hizmet veren Trkiyenin en byk sigorta ?irketleri ile daha nceden denenmemi? bir ok projeye imza atm??, her y?l verimlilik ba?ta olmak zere yang?n bran??nda dllere lay?k grlen, toplamda y?ll?k 2.3milyarTLlik riski yneten bir acenteyiz.

 

Bir ok ilke imza atan Vega Grubu, gnmz insan?n?n vakit yetersizli?inden yapt?ramad??? hatta TV reklamlar? olmasa hi akl?na gelmeyecek olan konut sigortas?n?, bizler taraf?ndan yap?lan milyonlarca arama sayesinde haberdar olup bizlere ay?rd?klar? sadece 5 dakika ile tm hayatlar? boyunca al???p olu?turduklar? ya?am alanlar?n? gvence alt?na ald?lar. 

Vega Grubu, sigorta alan?nda konut sigortas?yla ba?layan ba?ar? yksne m?terilerinin her trl sigorta ihtiyalar?n? kar??layabilmek iin di?er alanlarda da yakalamay? hedefliyor. al??t???m?z Trkiyenin en byk sigorta ?irketleri sayesinde o y?l hangisi sizler iin daha uygun fiyata daha yksek gvenceli ise seilip sizleri ynlendirmesini gerekle?tiriyoruz. Hasar durumunda en h?zl? en kapsaml? olan ?irketler ile al???yor olmam?z sizlerle uzun y?llar uyum iersinde al??mam?z?n neticesidir.

VEGA Sigorta olarak uzmanl?k alan?m?z; sigorta konusunda e?itimli, uzman sat?? ekibiyle ve srekli kendini yenileyen teknolojik alt yap?s?yla a?r? merkezimiz zerinden hizmet vermektir. Bizi di?er profesyonel a?r? merkezlerinden ay?ran en temel fark?m?z piyasan?n ihtiyac? olan hizmetleri projelendirip kendi yaratt???m?z pazara rakipsiz girmek ve takipilerimize de yeni i? sahas? amak. 

Bugnn ve yar?n?n rekabet ko?ullar? gz nne al?nd???nda; "Kurumsal Entegrasyonu" sa?layan, birden fazla sektrde tecrbe kazanm??, marka kltrn yaratan ve yans?tabilen a?r? merkezlerinin ne ?kaca?? ka?n?lmazd?r.

VEGA Sigorta, bu zelliklerin yan? s?ra; yarat?c?, pazar e?ilimlerini izleyen, yntem ve organizasyon geli?tiren yap?s? ile "M?teri ?li?kileri Ynetim Merkezi" misyonu ile "a?r? Merkezi" olarak "Sigorta" sektrnde hizmet vermektedir.

Vega sigorta olarak sektrnde bir ok birincili?imiz bulunmaktad?r ve 2015 Trkiye Sigorta birincisi yine VEGA Sigorta oldu...! 

  • Konut sigortas? retimi Trkiye Birincili?i,
  • Prim retimi istanbul birincili?i,
  • Trkiye sigorta birincili?i,
  • dller iin t?klay?n?z...

Herkesin bildi?i gibi ihtiya duyuldu?unda sahip olamayaca??m?z "TEK ?EY S?GORTAMIZDIR" ke?ke sz yerine iyi ki dememiz ve pi?manl?k duymamam?z iin tm sahip oldu?umuz de?erleri sigortalayal?m.

Kazas?z gnler dileriz...

VEGA Sigorta olarak uzmanl?k alan?m?z; sigorta konusunda e?itimli, uzman sat?? ekibiyle ve srekli kendini yenileyen teknolojik alt yap?s?yla a?r? merkezimiz zerinden hizmet vermektir. Bizi di?er profesyonel a?r? merkezlerinden ay?ran en temel fark?m?z piyasan?n ihtiyac? olan hizmetleri projelendirip kendi yaratt???m?z pazara rakipsiz girmek ve takipilerimize de yeni i? sahas? amak. Bugnn ve yar?n?n rekabet ko?ullar? gz nne al?nd???nda; "Kurumsal Entegrasyonu" sa?layan, birden fazla sektrde tecrbe kazanm??, marka kltrn yaratan ve yans?tabilen a?r? merkezlerinin ne ?kaca?? ka?n?lmazd?r. VEGA Sigorta, bu zelliklerin yan? s?ra; yarat?c?, pazar e?ilimlerini izleyen, yntem ve organizasyon geli?tiren yap?s? ile "M?teri ?li?kileri Ynetim Merkezi" misyonu ile "a?r? Merkezi" olarak "Sigorta" sektrnde hizmet vermektedir.

rnler

Bireysel Sa?l?k Sigortalar?

3S Sa?l?k Sistemi

3S Damla Sa?l?k Sigortas?

zm Sa?l?k sigortas?

FAP Sa?l?k Sigortas?

Acil Vakalar Sa?l?k Sigortas?

Tehlikeli Hastal?klar Sigortas?

Fark Yok Sigortas?

Fiyat iin a?a??daki linki t?klay?n

http://vegasigorta.com/vega-sigorta/teklif-al/saglik-sigortasi

 

Konut Sigortalar?
 Konut (Geni? kapsaml? Konut Poliesi)

Zorunlu Deprem Sigortas? (DASK)

Fiyat iin a?a??daki linki t?klay?n

http://vegasigorta.com/vega-sigorta/teklif-al/konut-sigortasi

 

Oto Sigortalar?

?htiyari Mali Mesuliyet - Ferdi Kaza Sigortas?

Maksimum Trafik Sigortas?

Kasko Sigortas?

Motosiklet Kasko Sigortas?

Ye?il Kart Sigortas?

Zorunlu Trafik Sigortas?

KaskoJet

Fiyat iin a?a??daki linki t?klay?n

http://vegasigorta.com/vega-sigorta/teklif-al/trafik-sigortasi

 

Ferdi Kaza Sigortalar?

  • Es Kaza Sigortas?

Fiyat iin a?a??daki linki t?klay?n

http://vegasigorta.com/vega-sigorta/teklif-al/saglik-sigortasi

 

Di?er Sigortalar

  • Pati Sigorta
  • Seyahat Sigortas?