İsim
Off?ce Inn
Telefon
444 31 17 / 0536 05672 98
E-Posta
info@office-inn.com
Web
www.office-inn.com
Kat
2. KAT
Dükkan No
63
??RKET DE?ERLER?M?Z ?? yapma biimimiz. ??imizin z: Hep birlikte daha iyisi iin al???r?z Hi kimse m?terileri iin daha fazla aba harcayamaz. ?htiya Duyduklar? her ?eyi daha iyi ve daha kolay bir ?ekilde sunar?z. Herkes iin stn de?er yarat?r?z. Gler yzl hizmetle, fikir ve ilham veririz. Kusursuz ve rahat bir deneyim yarat?r?z. Te?ekkr ederiz.Bylece, m?terilerimizin ya?am alanlar?m?zdan en iyi ?ekilde yararlanmalar?na yard?mc? oluruz. Ba?kalar?na bize davran?lmas?n? istedi?imiz gibi davran?r?z Yapt???m?z i?lerden her zaman gurur duyar?z. Mutlu, drst ve ilham verici mkemmel bir al??ma ortam? yarat?r?z. Birbirimizin geli?imini desteklemek iin f?rsat sunar?z. Ortak de?erlere ve sayg?ya dayal? ili?kiler kurar?z. Fikirlerimizi rahata ifade etti?imiz, katk?da bulundu?umuz ve fark yaratt???m?z bir ortamda al???r?z.Bylece hepimiz, yapt???m?z i?ten zevk al?r?z. ?mkanlar?m?z? yararl? i?ler iin kullan?r?z Genler iin yeni f?rsatlar yarat?r?z. Destekleriz.

Sanal Ofis, artan maliyetlerin, artan uzmanla?man?n, bireysel al??an giri?imcilerin fazlala?mas?n?n sonucu olarak olu?an bir yeni nesil ofis sistemidir.

Sanal Ofis sistemi neleri ierir ve faydas? nedir dersek uzun bir listemiz olabilir.

ncelikle her giri?imcinin bir ?irkete, her ?irketin bir adrese ihtiyac? var. Sanal Ofis sistemi bu ihtiyaca cevap verir. ?irket resmi adresi olarak gsterilebilir.

Her ?irketin bir hatta ve o hatt? aacak profesyonel bir sese yani sekretere ihtiyac? vard?r. Sanal Ofisler size ileti?im bilgileri olarak tm pazarlama materyallerinizde ve kartvizitinizde yazabilece?iniz bir telefon hatt?, fax ve adres verir. Sizin numaran?z? arayan m?terileriniz firma isminizle telefonu aan bir asistan ile kar??la??r.

Her ofiste ihtiya olan evrak takibi, fax, scanner kullan?m?, kargo gnderimi gibi bir ok operasyonel i? olduka vakit al?r. Sanal Ofisler sizi bu vakit kayb?ndan kurtar?r, sizin ad?n?za bu i?leri yrtr.

Sanal Ofis hizmeti almaya ba?lad???n?zda hizmet ald???n?z yerde bulunan toplant? odas? ve e?itim odas?n? kullanabilirsiniz. M?terileriniz tam donan?ml? salonlar?n?zdan etkilenir, size ve firman?za bak?? a?s? olumlu ynde etkilenir.

Sanal Ofis ile firman?z kurumsal bir vitrine sahip olur. Arayan m?teriler iin ilk intiba olduka nemlidir.

Sanal Ofis, maliyet olarak da olduka byk avantajlara sahiptir. Standart bir ofis ve sekreter iin sadece 1 ayl?k olarak yapaca??n?z harcama ile siz sanal ofis hizmetini tm 1 sene boyunca al?rs?n?z.

 

NEDEN SANAL OF?S ?

?irketinizi ta??mak veya yeni ?irket mi kurmak istiyorsunuz? Tam gn kullanaca??n?z fiziksel bir ofise ihtiyac?n?z olmad??? halde  ofis maliyetine katlanmadan profesyonel bir adrese ve ekibe sahip olabilirsiniz.

Office-inn sayesinde hem kullanmad???n?z bir ofis maliyetlerine girmiyorsunuz hem de prestijli bir yasal adrese ve ekibe sahip oluyorsunuz .
Office-inn sayesinde ofis malzemeleri, faks, internet,telefon ve sekreter sorunu olmadan tm i?lerinizi burada yrtebilirsiniz.Bunlar?n d???nda mobilya maliyetleriniz ve stopaj demeniz de ortadan kalk?yor.Ayn? zamanda havaland?rma-?s?tma,so?utma,s?cak iecekler,elektrik,temizlik,gvenlik ve di?er idari hizmetleri de sunuyoruz.Bu hizmetler sizi tek ba??n?za olsan?z dahi byk bir ?irket gibi hissettirmeye yetiyor.
Profesyonel sekreterlerimiz size tahsis edilmi? olan telefon hatt?na gelen a?r?lar? ?irket isminiz ile a?yor size ynlendiriyor.Telefonu kar??layamasan?z dahi mail yolu ile m?teri bilgilerini size ula?t?r?yor, kargolar?n?z? kar??l?yor.Ofisinize gelen m?terilerinizi gler yz ile a??rl?yor ve ofis idari destek gerektiren her konuda size asistanl?k ediyor.

Size bir telefon numaras? ve adres yetiyorsa neden daha fazla gideriniz olsun ki?
Gelin siz de size uygun hizmetlerimizden yararlanarak en d?k btelerde prestijli bir adrese ve ekibe sahibi olun. ?irketinizi kurun, 

GER? KALAN HER?EY? B?Z HALLEDEL?M.

 

Merhaba, ncelikle bizimle irtibat kurdu?unuz iin memnun olduk. Te?ekkrler. Firmam?z haz?r ve sanal ofis kiralama firmas?d?r. Sizlerle, sat???n? yapt???m?z rnlerin ierik ve fiyat bilgilerini payla?mak isteriz.

Yasal Ofis hizmetimizin ieri?inde;

Yasal Adres Kullan?m?

Web sitenizde adres gsterimi

Kartvizit zerinde adres kullan?m?

cretsiz hukuki dan??manl?k hizmeti

cretsiz mali m?avir dan??manl?k hizmeti

Gelen evrak muhafaza veya talimat?n?z ile ikinci bir adrese kar?? demeli kargo ynlendirme posta hizmetleri bulunmaktad?r.

Yasal Ofis hizmetimizin creti ayl?k 150TL + KDV dir.

 

Sanal Ofis hizmetimizin ieri?inde;

Yasal Adres Kullan?m?

Web sitenizde adres gsterimi

Kartvizit zerinde adres kullan?m?

SIP/VOIP 212 'li telefon hatt?.

Ortak Faks numaras?

Gelen arama sekreter taraf?ndan ?irket ad?n?z ile a?r? kar??lama ve ynlendirme.

Telefon gr?me kay?tlar?n?n mail adresinize gnderilmesi

Gelen evrak muhafaza

Gelen Faks pdf e-mail 'e ynlendirme

cretsiz hukuki dan??manl?k hizmeti

cretsiz mali m?avir dan??manl?k hizmeti

Randevu ?artl? limitsiz toplant? salonu kullan?m? bulunmaktad?r.

Sanal Ofis hizmetimizin creti 300TL + KDV dir.

 

Telefon hatt?n?z iin telesekreter kar??lama mesaj? ses kay?t creti bir defaya mahsus 100 TL+KDV dir.

Blm Ofislerimiz 17 m2 dir.

3 masal? bir blm ofisimizin creti sekretarya hizmeti dahil olarak ayl?k 1.400 TL+KDV dir.(212 li telefon hatt? hari ayl?k 1.300 TL+KDV)

2 masal? bir blm ofisimizin creti sekretarya hizmeti dahil olarak ayl?k 1.150 TL+KDV dir. (212 li telefon hatt? hari ayl?k 1.050 TL+KDV)

1 masal? bir blm ofisimizin creti sekretarya hizmeti dahil olarak  ayl?k 900 TL+KDV dir. (212 li telefon hatt? hari ayl?k 800 TL+KDV)

Blm Ofis Hizmetleri ?eri?i

?stanbul Outlet Park Avm de prestijli bir i? adresi.

Modern bro mobilyalar? ve ekipmanlar?

??yeri adresini yasal adres olarak kullanabilme.

Genel sekretarya ve ?irketinize zel kar??lama

Wireless 212 'li telefon hatt?.

?irketinize ait telefon hatt? ile arayan ki?ilerin e-mail yoluyla size bildirilmesi.

cretsiz h?zl? internet

Giri?te firma isminizin yer almas?

?irketinize gelen posta, kargo ve kuryelerin teslim al?nmas? ve size ula?t?r?lmas? kargo ve postalar?n?z?n bize ula?t??? e-mail yolu ile size bildirilmesi. Kargolar?n?z sizin iin muhafaza edilmesi.

Ortak alanlar?n kullan?m? (Resepsiyon, mutfak,)

Self servis s?n?rs?z olarak ay, kahve. Misafir ve toplant?lar?n?z s?ras?nda servis.

?? Merkezi (7/24 gvenlik ve kamera)

Merkezi konum. E5 cepheli .Her trl ula??m arac?na yak?n (Metrobs, Taksi ve Atatrk Hava alan?)

cretsiz genel giderler(elektrik aidat yok) ve msait otopark.

Merkezi sistem klimal? ve ?s?tmal? ofis .

Ofis temizli?i ve bak?m?.

Randevu ?artl? S?n?rs?z Toplant? odas? kullan?m?

 

A?k Ofislerimiz (Masa Kiralama)

A?k ofisimizin creti sekretarya hizmeti dahil olarak ayl?k 550 TL+KDV dir.(212 li telefon hatt? hari ayl?k 450 TL+KDV)

A?k Ofis Hizmetleri ?eri?i

?stanbul Outlet Park Avm de prestijli bir i? adresi.

1 adet Mdr Masas?

1 adet Mdr Koltu?u

1 adet 3 ekmeceli kilitli keson 

??yeri adresini yasal adres olarak kullanabilme.

Genel sekretarya ve ?irketinize zel kar??lama

Wireless 212 'li telefon hatt?.

?irketinize ait telefon hatt? ile arayan ki?ilerin e-mail yoluyla size bildirilmesi.

cretsiz h?zl? internet

Giri?te firma isminizin yer almas?

?irketinize gelen posta, kargo ve kuryelerin teslim al?nmas? ve size ula?t?r?lmas? kargo ve postalar?n?z?n bize ula?t??? e-mail yolu ile size bildirilmesi. Kargolar?n?z sizin iin muhafaza edilmesi.

Ortak alanlar?n kullan?m? (Resepsiyon, mutfak,)

Self servis s?n?rs?z olarak ay, kahve. Misafir ve toplant?lar?n?z s?ras?nda servis.

?? Merkezi (7/24 gvenlik ve kamera)

Merkezi konum. E5 cepheli .Her trl ula??m arac?na yak?n (Metrobs, Taksi ve Atatrk Hava alan?)

cretsiz genel giderler(elektrik aidat yok) ve msait otopark.

Merkezi sistem klimal? ve ?s?tmal? ofis .

Ofis temizli?i ve bak?m?.

Randevu ?artl? S?n?rs?z Toplant? odas? kullan?m?

 

E-Ticaret Ofislerimiz (Masa Kiralama)

e-ticaret ofisimizin creti sekretarya hizmeti dahil olarak ayl?k 400 TL+KDV dir. (Telefon ve Sekretarya Hizmeti Hari 300 TL +KDV dir.)

e-ticaret Ofis Hizmetleri ?eri?i

?stanbul Outlet Park Avm de prestijli bir i? adresi.

1 adet call center al??ma masas?

1 adet Koltuk

1 adet 3 ekmeceli kilitli keson 

??yeri adresini yasal adres olarak kullanabilme.

Genel sekretarya ve ?irketinize zel kar??lama

Wireless 212 'li telefon hatt?.

?irketinize ait telefon hatt? ile arayan ki?ilerin e-mail yoluyla size bildirilmesi.

cretsiz h?zl? internet

Giri?te firma isminizin yer almas?

?irketinize gelen posta, kargo ve kuryelerin teslim al?nmas? ve size ula?t?r?lmas? kargo ve postalar?n?z?n bize ula?t??? e-mail yolu ile size bildirilmesi. Kargolar?n?z sizin iin muhafaza edilmesi.

Ortak alanlar?n kullan?m? (Resepsiyon, mutfak,)

Self servis s?n?rs?z olarak ay, kahve. Misafir ve toplant?lar?n?z s?ras?nda servis.

?? Merkezi (7/24 gvenlik ve kamera)

Merkezi konum. E5 cepheli .Her trl ula??m arac?na yak?n (Metrobs, Taksi ve Atatrk Hava alan?)

cretsiz genel giderler(elektrik aidat yok) ve msait otopark.

Merkezi sistem klimal? ve ?s?tmal? ofis .

Ofis temizli?i ve bak?m?.

Randevu ?artl? S?n?rs?z Toplant? odas? kullan?m?

 

Giri?imcilik Hareketi Ofislerimiz (Masa Kiralama)

Giri?imcilik Hareketi ofisimizin creti sekretarya hizmeti dahil olarak ayl?k 550 TL+KDV dir. (Telefon ve Sekretarya Hizmeti Hari 450 TL +KDV dir.)

Giri?imcilik Hareketi Ofis Hizmetleri ?eri?i

?stanbul Outlet Park Avm de prestijli bir i? adresi.

1 adet call center al??ma masas?

1 adet Koltuk

1 adet 3 ekmeceli zel dosya dolapl? kilitli keson 

??yeri adresini yasal adres olarak kullanabilme.

Genel sekretarya ve ?irketinize zel kar??lama

Wireless 212 'li telefon hatt?.

?irketinize ait telefon hatt? ile arayan ki?ilerin e-mail yoluyla size bildirilmesi.

cretsiz h?zl? internet

Giri?te firma isminizin yer almas?

?irketinize gelen posta, kargo ve kuryelerin teslim al?nmas? ve size ula?t?r?lmas? kargo ve postalar?n?z?n bize ula?t??? e-mail yolu ile size bildirilmesi. Kargolar?n?z sizin iin muhafaza edilmesi.

Ortak alanlar?n kullan?m? (Resepsiyon, mutfak,)

Self servis s?n?rs?z olarak ay, kahve. Misafir ve toplant?lar?n?z s?ras?nda servis.

?? Merkezi (7/24 gvenlik ve kamera)

Merkezi konum. E5 cepheli .Her trl ula??m arac?na yak?n (Metrobs, Taksi ve Atatrk Hava alan?)

cretsiz genel giderler(elektrik aidat yok) ve msait otopark.

Merkezi sistem klimal? ve ?s?tmal? ofis .

Ofis temizli?i ve bak?m?.

Randevu ?artl? S?n?rs?z Toplant? odas? kullan?m?

 

 

Sanal Santral ve Sekretarya Hizmetimizin ieri?inde;

1 adet SIP/VOIP 212 'li telefon hatt?.

Gelen arama Sanal ve Multilingual sekreter taraf?ndan a?r? kar??lama ve ynlendirme.

Telefon gr?me kay?tlar?n?n mail adresinize gnderilmesi

 

Sanal Santral ve Sekretarya hizmetimizin toplam creti ayl?k 118 TL (KDV DAH?L) dir.

 

Not1: Sekreterlerimizingelen telefon a?r?lar?n? ,?irketinizin ad? ile kar??layarak size aktarabilmesi iin tercih etmeniz gereken 3 farkl? metod vard?r:

A-Ak?ll? cep telefonu aplikasyonu zerinden ynlendirme: En ucuz maliyete sahiptir.cretsizdir.Sahip oldu?unuz ak?ll? cep telefonuna yaz?l?m yklenerek al???r. Ses kalitesi internet servis sa?lay?c?n?z?n hizmet kalitesine gre de?i?kenlik gsterir.

B-IP telefon zerinden ynlendirme : IP telefon sat?n alarak , bulundu?unuz mekan?n internet modemine kablolu veya kablosuz olarak ba?lanarak al???r. Ses kalitesi mkemmeldir. Ancak ak?ll? cep telefonlar? gibi ofis veya evinizin d???nda al??maz. Tavsiye etti?imiz telefonun zelliklerini linkten grebilirsiniz. Piyasa fiyat? 250 TL civar?ndad?r.

http://www.gigaset.com/tr_TR/shop/gigaset-c610-ip.html

C-IP santraliniz zerinden cep telefonu GSM hatlar?na ynlendirme: Ses kalitesi mkemmeldir. Ofis te, evde, d??ar?da her yerde al???r. Ancak ynlendirme maliyeti dakika ba??na 9 kuru?tur. Kontrldr. ilk ba?ta 100 TL kontr yklenir,ve kontrnz bittike 100 TL kontr yklemek gereklidir.

Not2:Telefon hatt?n?z iin telesekreter kar??lama mesaj? ses kay?t creti bir defaya mahsus 100 TL+KDV dir.

Not3:Telefon hatt?n?z 212 alan kodunun d???nda herhangi bir il koduna veya lke koduna sahip olabilir.

Not4:Kendinize veya ?irketinize ait m?terileriniz taraf?ndan bilinen bir telefon numaran?z varsa ve bu telefon numaras?n? kullanmak istiyorsan?z ,bu telefon zerinden hizmetimizi verebilmemiz iin tercih etmeniz gereken 2 farkl? metod vard?r:

A-Hatt?n?z? Trk Telekom firmas?ndan , dijital hizmet veren di?er bir rakip firmaya ta??mak. Bu i?lem cretsizdir ve hatt?n?z?m ayl?k sabit creti olmayacakt?r.

B-Hatt?n bulundu?u ortamda internet var ise, FXO denilen bir cihaz sat?n alarak hatt? ve internet kablosunu bu cihaza takmak .FXO cihaz?n?n ortalama sat?? fiyat? 50 dolar civar?ndad?r.

 

Toplant? Salonu hizmetimizin ieri?inde;

Hafta ii 08:00-19:00 aras? kullan?m

Hafta sonu sadece Cumartesi 08:00-18:00 aras? kullan?m

70metrekare kapal? alan ierisinde,

Modern bro mobilyalar? ve ekipmanlar?

Genel sekretarya ve ?irketinize zel misafir kar??lama ve bekleme odas? kullan?m?

cretsiz h?zl? internet

Ortak alanlar?n kullan?m? (Resepsiyon, mutfak,)

Self servis s?n?rs?z olarak ay, kahve.

?? Merkezi (7/24 gvenlik ve kamera)

Merkezi konum. E5 cepheli .Her trl ula??m arac?na yak?n (Metrobs, Taksi ve Atatrk Hava alan?)

cretsiz genel giderler(elektrik aidat yok) ve msait kapal? ve a?k otopark.

Ofis temizli?i ve bak?m?.

Saatlik cret 50 TL +KDV (2-10 K??? aras? )

10 ki?iden sonraki her ki?i iin ilave 10 TL +KDV

Gnlk cret 250 TL +KDV (2-10 K??? aras?)

10 ki?iden sonraki her ki?i iin ilave 15 TL +KDV

Ofis al??ma Saatlerimizin d???nda hizmet vermemekteyiz.

 

 

 

 

Toplant? Salonu Hizmetimiz hari szle?melerimizi 12 ayl?k yap?yoruz.

Siz istedi?iniz zaman szle?memizi feshetme hakk?na sahipsiniz.

Kulland???n?z gne kadar olan k?sm? dyorsunuz.Kullanmad???n?z aylara ait demelerinizi talep etmiyoruz. deme yapt?ysan?z dahi size iade ediyoruz.

 

Yasal Adres ve Sanal Ofis hizmetlerimiz iin 3 farkl? deme e?idimiz var: 

1-Y?ll?k KDV dahil creti pe?in ve nakit deyerek % 10 indirim hakk? almak.

2-Y?ll?k KDV dahil creti bonus kredi kart? ile 9 taksit ile demek.

3-Yasal Ofis Hizmeti iin; ?lk 6 ayl?k bedeli pe?in olarak talep ediyoruz.

Siz,7. aydan itibaren demelerinize ayl?k olarak devam ediyorsunuz.

Sanal Ofis Hizmeti iin; ?lk 3 ayl?k bedeli pe?in olarak talep ediyoruz.

Siz,4. aydan itibaren demelerinize ayl?k olarak devam ediyorsunuz.

 

Blm ,a?k ,Giri?imcilik ve e-ticaret ofisleri iin ilk ay?n kira bedeli ve 1 ayl?k depozito demeniz yeterli olmaktad?r.

 

Blm ,a?k ,Giri?imcilik ve e-ticaret ofislerde KDV dahil y?ll?k pe?in ve nakit demelerde % 10 indirim yap?lmaktad?r.

 

Sanal Santral ve Sekretarya hizmetimiz iin 3 ayl?k pe?in cret talep etmekteyiz.

 

Szle?menizin haz?rlanabilmesi iin sizden talep etti?imiz belgelerin listesini a?a??da bulabilirsiniz.

         Tzel Ki?iler iin;

1.       ?irket imza sirkleri sureti

2.       Genel mdr nfus czdan? sureti veya asl? ve ad?na kay?tl? bir fatura veya ikametgah ilmhaberi

3.       Vergi levhas?

4.       ?irket sicil gazetesi (faaliyet alan?)

5.       Szle?meyi imzalayan yetkilinin imza sirkleri

6.       Yetkilinin fatural? cep telefon numaras? ve faturas?

 

          Gerek Ki?iler iin;

1.      M?terinin nfus czdan? sureti veya asl? ve ad?na kay?tl? bir fatura(elektrik ,su ,telefon) veya ikametgah ilmhaberi

2.      Kefilin nfus czdan? ve ad?na kay?tl? bir fatura veya ikametgah ilmhaberi

3.      M?terinin fatural? cep telefon numaras? ve faturas?

 

Toplant? Salonu Rezervasyonunuzun yap?labilmesi iin sizden talep etti?imiz belgelerin listesini a?a??da bulabilirsiniz.

 

1.       ?irket fatura bilgilerinizin yer ald??? bilgilendirme dkman?

2..      Vergi levhas?

3.       Yetkilinin fatural? cep telefon numaras? ve faturas?

4.       ?irket yetkilisinin nfus czdan? fotokopisi

5.       Toplam cretin deme dekontu (Banka hesap bilgilerimiz imza blmnde yer almaktad?r.)

 

8 y?ll?k tecrbemiz ile Trkiye'de kendi alan?m?zdaki ilk giri?imcilerdeniz.