İsim
Atakan Bayrak
Telefon
0212 592 11 02 / 0532 707 79 97
E-Posta
info@canatakanbayrak.com
Web
www.canatakanbayrak.com
Kat
1. KAT
Dükkan No
42
CAN ATAKAN BAYRAK HAKKIMIZDA Bayrak; her ulus iin ok nem ta??makta olup, Trk halk? iin anlam? ve nemi kat kat daha fazla olan ok hassas bir unsurdur.Firmam?zda byle son derece hassas olan Bayrak unsuruna her ?eyden daha fazla nem gstererek imalat?n? ve sat???n? gerekle?tirmektedir. Trk Bayra??; dnyadaki btn bayraklardan daha anlaml?, her kar?? topra??m?z?n ve insan?m?z?n ne kadar de?erli ve nemli oldu?unu simgeleyen dnyan?n en de?erli bayra?? oldu?unu, kan k?rm?z?s?yla, ay ve y?ld?z?yla gklerdeki en yksek mertebede oldu?unu btn dnyaya ilan etmi?tir. Btn bu unsurlar? gz nnde bulunduran firmam?z 1997 y?l?nda, Halkal?/Kkekmece/?stanbulda bayra??m?z?n ad?na yak???r bir markayla Atalar?m?z?n kan?ndan olu?an Trk Bayra??n? Atakan Bayrak markas?yla kurmu?tur. Kurulumundan 2011 y?l?na kadar Atakan Bayrak markas? alt?nda kurumsal ve toptan sat?? alan?nda Trk Bayra??, zel kurumsal bayraklar ve flamalar imal ederek eksiksiz m?teri memnuniyeti, zaman?nda teslimat ve kaliteden

CAN ATAKAN BAYRAK V?ZYON VE M?SYONUMUZ

 

Trkiye ve dnya piyasas?nda sreklili?i sa?lamak, m?teri memnuniyetini en nde tutmak, srekli geli?mek iin kaliteyi en st safhada tutmak gerekmektedir. Bizde CAN ATAKAN BAYRAK olarak bu bilin ve inanla devaml?, istekli, geli?imci ve teknolojiyi takip eden kalifi ye eleman ve ekiple al??an, Bayrak imalat? yapmay? her ?eyden ok seven, en hassas noktam?z?n bayrak oldu?unu bilen bir firma olarak yolumuza devam etmekteyiz. Ayakta kalmam?z?n ve geli?memizin tek s?rr?n?n da bu oldu?u inanc?nda olan bir Bayrak markas? ve imalat? firmas?y?z.

CAN ATAKAN BAYRAK bayrak imalat ve sat???n?n yan?nda, bayrak konusunda ok hassas davranarak e?itimler ve seminerlerle, al??an personelinin de en nemli hassasiyetinin Bayrak oldu?unu anlatmaya al??m??, ayr?ca retim kalitesini de art? rmay? hedefleyerek bir Bayrak Okulu vizyonunda her zaman personelini ve halk?m?z? bilinlendirmeyi grev edinmi?tir.

Dnmzde oldu?u gibi bugn ve yar?nlar?m?zda da siz al??ma ortaklar?m?zla ve halk?m?zla yapt???m?z al??malardan son derece mutluyuz..

Devlet Kurumlar?n?n ve ?irketlerin zel gnlerde toplant? event ve workshoplarda rahata kullanabilece?i, yksek teknoloji donan?ml? fabrikam?zda en iyi kuma?larla retti?imiz #Makambayraklar?#TrkBayra??? ve zel kurum & ?irketlerin #bayrak al?mlar? iin #?stanbul merkez ofisimizle ileti?ime geebilirsiniz.www.canatakanbayrak.com